Algemene Voorwaarden Rent-a-Recruiter

De onderneming Rent-a-Recruiter wordt geëxploiteerd door Pamak Holding BV gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 56557426.

Definities
Rent-a-Recruiter
Rent-a-Recruiter is een zelfstandige BV.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Rent-a-Recruiter de overeenkomst wordt aangegaan.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Rent-a-Recruiter op grond waarvan Rent-a-Recruiter werving en selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever. De overeenkomst bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de fee(s), onkosten en de betalingswijze.

Kandidaat
Degene die betrokken wordt in werving en selectie werkzaamheden van Rent-a-Recruiter ten behoeve van de Opdrachtgever .

Fee
De door de Opdrachtgever aan Rent-a-Recruiter verschuldigde vergoeding in verband met de overeenkomst.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van en overeenkomsten met Rent-a-Recruiter.

2. Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts toepasselijk indien en voor zover deze schriftelijk door Rent-a-Recruiter zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Rent-a-Recruiter de mededeling van de Opdrachtgever onweersproken laat dat deze de algemene voorwaarden van Rent-a-Recruiter niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle door Rent-a-Recruiter verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn geheel vrijblijvend, tenzij Rent-a-Recruiter, met vermelding van een termijn voor aanvaarding, een bindend aanbod heeft gedaan. Mondelinge toezeggingen verbinden Rent-a-Recruiter slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Rent-a-Recruiter deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een overeenkomst dan wel op het moment dat Rent-a-Recruiter feitelijk begint met de uitvoering. Rent-a-Recruiter is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de Opdrachtgever de overeenkomst voor akkoord ondertekend aan Rent-a-Recruiter heeft geretourneerd.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien Rent-a-Recruiter met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Rent- a-Recruiter niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Rent-a-Recruiter zal de betreffende vacature van de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte kandidaat op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de kandidaat moet werken en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de kandidaat wordt geselecteerd.

2. Rent-a-Recruiter staat in voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Door aanvaarding van de overeenkomst neemt Rent-a-Recruiter een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

3. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een overeenkomst zal zijn voltooid, dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Rent-a-Recruiter aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid voor het geval geen gewenste kandidaat is geselecteerd binnen de beoogde tijd.

4. Rent-a-Recruiter gaat ervan uit dat de door de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie en gegevens juist zijn. Rent-a-Recruiter is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen indien deze informatie en gegevens onjuist blijken te zijn.

5. Rent-a-Recruiter gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn.

6. Rent-a-Recruiter zal zich bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig opstellen.

7. Indien uit het netwerk van Opdrachtgever kandidaten naar voren komen die geschikt lijken voor de in het kader van de overeenkomst in te vullen functie, zal Opdrachtgever deze kandidaten doorverwijzen naar Rent- a-Recruiter.

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt.

2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeen gekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever berekent Rent-a-Recruiter bij Opdrachtgever de in de overeenkomst opgenomen fee plus daadwerkelijk gemaakte (on-)kosten.

3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te onderbreken. Indien een onderbreking langer dan 3 maanden duurt wordt de overeenkomst geacht te zijn beëindigd.

4. In alle gevallen eindigt de overeenkomst op het moment dat de Opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor derden met een door Rent-a-Recruiter voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding of overeenkomst van welke aard dan ook aangaat.

5. Overeenkomsten tussen Rent-a-Recruiter en de Opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop: • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
• Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
• Op de eigendommen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
• Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest; • Naar het oordeel van Rent-a-Recruiter inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker is.

6. Voorts is Rent-a-Recruiter bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rent-a-Recruiter kan worden gevergd.

Artikel 5 Overmacht
1. Rent-a-Recruiter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rent-a- Recruiter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rent-a-Recruiter niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rent-a-Recruiter of van derden daaronder begrepen.

3. Rent-a-Recruiter kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Rent-a-Recruiter ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rent-a-Recruiter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Non-discriminatie en geheimhouding
1. Rent-a-Recruiter beoordeelt potentiële kandidaten op gelijke wijze, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de overeenkomst.

2. Rent-a-Recruiter zal al hetgeen haar bij de uitoefening van haar beroep ter kennis komt en van vertrouwelijke aard is geheimhouden. Rent-a-Recruiter zal geen informatie verstrekken, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, dat die onjuist en/of misleidend is.

Artikel 7 Fee en kosten
1. De Opdrachtgever is de overeengekomen fee aan Rent-a-Recruiter ten minste verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat.

2. De fee bedraagt het in de overeenkomst opgenomen aantal door Rent-a-Recruiter bestede uren. Indien een kandidaat, die door Rent-a-Recruiter gedurende een overeenkomst aan Opdrachtgever is gepresenteerd, door Opdrachtgever –of een met de Opdrachtgever gelieerde onderneming- binnen 12 maanden na presentatie in dienst wordt genomen of waarmee een overeenkomst wordt aangegaan, brengt Rent-a-Recruiter een succesfee in rekening.

De succesfee is een percentage van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband) dat de kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen en vakantiegeld.

3. Indien een kandidaat waarmee Opdrachtgever een arbeidsverhouding of overeenkomst is aangegaan binnen een periode van 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst uit eigen beweging de overeenkomst beëindigd of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal Rent-a-Recruiter zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren zonder dat Opdrachtgever hiervoor een succesfee verschuldigd is.

4. Alle (on)kosten die Rent-a-Recruiter maakt conform de overeenkomst zullen bij de Opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht. Hieronder zijn in ieder geval begrepen — maar niet beperkt tot — de kosten van het adverteren en het plaatsen van de vacature op internet.

Artikel 8 Betalingen
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de factuur vermelde rekening van Rent-a-Recruiter.

2. De Opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Rent-a-Recruiter tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de Opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

4. Indien Rent-a-Recruiter overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is de Opdrachtgever gehouden Rent-a-Recruiter alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die Rent-a-Recruiter binnen haar eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend.

In geval van incasso van de verschuldigde bedragen heeft Rent-a-Recruiter de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de Opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 9 Benaderen personeel
1. Rent-a-Recruiter zal zich gedurende de overeenkomst onthouden werknemer(s) van de Opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat.

2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een kandidaat door Rent-a-Recruiter namens opdrachtgever gericht is benaderd, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de kandidaat.

3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Rent-a-Recruiter verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000 euro, maar laat de mogelijkheid van Rent-a-Recruiter om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Rent-a-Recruiter is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Rent-a-Recruiter geïntroduceerde kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdracht uitvoering door Rent-a-Recruiter, een arbeidsverhouding of overeenkomst van welke aard dan ook is aangegaan.

2. Rent-a-Recruiter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rent-a-Recruiter is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Rent-a-Recruiter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rent-a-Recruiter beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

4. De aansprakelijkheid van Rent-a-Recruiter is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Deze voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de overeenkomst kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.